บทความ

ผู้ปกครอง

โปรแกรมชั้นประถม
ผู้ปกครอง

การศึกษา โค้ดดิ้ง ประเทศไทยเด็กจะได้เรียน ได้รับความรู้อะไรจากการเรียนเขียนโปรแกรมในชั้นประถมศึกษา

รู้หรือไม่ ตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะมี โค้ดดิ้ง สอนในโรงเรียนทั่วไปแล้ว