สินค้าจากทาง CodeKids

เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐาน Coding และทักษะอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับลูกหลาน ทั้งทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill เพื่อนำไปใช้ในเรียนรู้จริงในอนาคต