“โค้ดดิ้งวันนี้ไม่เรียน” ลูกพลาดโอกาสอะไรบ้างในอนาคต

เรียนก่อนได้เปรียบก่อนสำหรับเด็กๆก็เหมือนกับปลูกฝังทักษะ 21 century skills เป็นการลงทุนกับเด็กกับทักษะโลกยุคใหม่ให้ลูกคุณไม่ตกเทรดของโลก

สำหรับพ่อ-เเม่ ผู้ปกครองจะช่วยลูกเตรียมตัวได้อย่างไร?

  • ป.1 เน้นในเรื่องของการคิดและแก้ปัญหา
  • ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์มากนัก
  • ป.4 เริ่มเรียน block programming ด้วยการใช้ scratch
  • ม.ต้น ถึงเริ่มมีการใช้ภาษาอย่าง python ในระดับพื้นฐานที่ไม่ยากและซับซ้อน
  • ม.ปลาย จะเน้นการทำการประยุกต์ใช้ต่อยอดภาษา python เพื่อนำไปใช้ในกับโครงานวิชาอื่นๆ

แล้ววิชา “วิทยาการคำนวณ” คือ คิดแบบ (Computational Thinking) คือ การสอนเด็กให้คิดเป็นระบบและสามารถประยุกต์ใช้วิธีคิดเชิงคำนวณได้กับทุกสาขาอาชีพ และไม่ได้ออกแบบมาให้ลูกยิ่งติดหน้าจอจะช่วยให้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย และเป็นผู้สั่งงานคอมพิวเตอร์ มากกว่าถูกคอมพิวเตอร์ควบคุม

Coding (โค้ดดิ้ง) คือการป้อนคำสั่ง ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ต่างๆ อาทิ ภาษาไพทอน, ภาษาซี หรือ จาวา โดยมีให้โปรเเกรมเมอร์สั่งคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ

ปัจจุบันโปรเเกรมเมอร์เป็นอาชีพที่ มีความต้องการสูงมากใน เทรดโลกของอาชีพในอนาคตที่ Elon musk เคยกล่าวไว้ว่างานที่จะรอดจาก AI ก็คือ “งานด้านโปรเเกรมเมอร์”

ด้าน สสวท. หรือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการจึงได้พัฒนาหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เเละได้มี การประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นภาคบังคับ

ชื่อวิชาว่า “วิทยาการคำนวณ” อยู่ในสาระเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมี “ทักษะการคิดเชิงคำนวณ”หรือต่างประเทศเรียกว่า (Computational Thinking)

เป็นการสอนให้ลูกของคุณ ได้มีการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นได้วิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์โดยสามารถใช้จินตนาการมองปัญหาด้วยความคิดเชิงนามธรรมซึ่งจะทำให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและมีลำดับวิธีคิดวิชาใหม่ “วิทยาการคำนวณ” นี้จะเริ่มการเรียนการสอนในปีการศึกษาแรกของปี 2561โดยเริ่มที่ชั้นเรียนแรกของแต่ละช่วงชั้นก่อน ได้แก่

กล่าวโดยสรุปเเล้วการฝึก Coding (โค้ดดิ้ง) สำหรับวิทยาการคำนวณ คือสอนให้คิดเป็นใช้เป็นและรู้เท่าทันเทคโนโลยี เมื่อได้ไฟเขียวจากรัฐบาลวิชาวิทยาการคำนวณ จึงจะเริ่มต้น ถูกนำมาใช้เป็นวิชาในการเรียนการสอนของเด็กๆ

ชั้นประถมตอนต้น จะเน้นเรียนทางการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายโดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆเข้ามาช่วยสอน เช่น แบบฝึกหัดการ์ดคำสั่งบอร์ดเกม ภาพวาด หรือสัญลักษณ์ เป็นต้น

ชั้นประถมตอนปลาย จะเน้นการเรียนการสอนในการออกแบบอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ผ่าน Scratch เป็นการนำซอฟต์แวร์หรือสื่อการเรียนการสอนเรียนรู้วิธีการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม

ชั้นมัธยมตอนต้น จะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพทอนเพื่อเป็นการฝึกแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน

ชั้นมัธยมตอนปลาย จะเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณต่อยอดภาษาไพทอนเพื่อนำไปใช้ในกับโครงานวิชาอื่นๆอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อค้นสิ่งที่ตัวเองชอบหาตัวเองให้เจอ

สำคัญคือ วิชานี้ไม่ได้สอนให้เด็กทุกคนกลายเป็น “โปรแกรมเมอร์” แต่สอนให้คิดเป็น และสามารถประยุกต์ใช้วิธีคิดเชิงคำนวณ ได้กับทุกสาขาอาชีพ อีกทั้งเนื้อหาคอมพิวเตอร์หรือ การเขียนโปรแกรม ถือว่าเป็นเพียงแค่ 1 ใน 3 ของวิทยาการคำนวณเท่านั้นซึ่งไม่ว่าจะเรียนเก่งไม่เก่ง ก็สามารถจำจำ Concept การคิดแบบ (Computational Thinking) การคิดเชิงคำนวณ นำไปใช้ได้ ในชีวิตประจำวันทั่วไปทั้งเรื่องเรียนและเขียนโปรแกรม

เทคนิคการจำ Concept การคิดเชิงคำนวณ ง่ายๆ ด้วย กฎ 3 “ร” ประกอบไปด้วย

  • รู้จักคิดก่อนลงมือทำ
  • รู้จักวางแผน
  • รู้จักวิเคราะห์ปัญหา

ดังนั้นต้องการฝึกฝน การเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง “มีระบบระเบียบและหาวิธีแก้ไข” จึงต้องฝึกและปฏิบัติตามขั้นตอนและฝึกให้เป็นนิสัยที่ดีวิชานี้ไม่ได้ทำให้ลูกยิ่งติดหน้าจอ ติดเกม หรือโลกโซเชียล เพราะหัวใจหลักสูตรต้องการ? ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาจากข้อมูลได้ใช้เทคโนโลยีมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่ออนาคตัวเองและรู้เท่าทันเทคโนโลยี? หัวใจของวิชานี้

หากชอบเขียนโปรเเกรม เเละตอบคำถามของตัวเองว่าอยากเป็นโปรเเกรมเมอร์ก็สามารถเลือกเข้ามหาลัยตามคณะที่ตัวเองต้องการได้เพื่อให้เด็กสามารถทำในสิ่งที่ต้องการและสอดคล้องกับยุค 21 century skills

✨บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

pokémon-unplugged
คุณครู

แจกคู่มือใบงาน Pokémon Unplugged เกมฟรี!! 23 โปรเจคพร้อมเฉลย (ลิขสิทธิ์แท้แน่นอน)

CodeKids เราไปเจอของดีมาเลยอยากจะมาแนะนำต่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูและผู้ปกครองนำไปใช้สอนเด็กๆ Unplugged Coding