โค้ดดิ้ง Coding อนาคตไม่เรียนวันนี้ลูกพลาดโอกาส อะไรบ้าง

เรียนก่อนได้เปรียบ ก่อนสำหรับเด็กๆ ก็เหมือนกับปลูกฝังทักษะ 21 century skillsเป็นการลงทุนกับ เด็ก กับทักษะโลกยุคใหม่ให้ลูกคุณไม่ตกเทรดของโลก

Coding (โค้ดดิ้ง) คือการป้อนคำสั่ง ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ต่างๆ อาทิ ภาษาไพทอน, ภาษาซี หรือ จาวา โดยมีให้โปรเเกรมเมอร์สั่งคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ

ปัจจุบันโปรเเกรมเมอร์เป็นอาชีพที่ มีความต้องการสูงมากใน เทรดโลกของอาชีพในอนาคตที่ Elon musk เคยกล่าวไว้ว่า งานที่จะรอดจาก AI ก็คือ “งานด้านโปรเเกรมเมอร์”

ด้าน สสวท. หรือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้พัฒนาหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เเละได้มี การประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือใช้เป็นภาคบังคับ

ชื่อวิชาว่า “วิทยาการคำนวณ” อยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้และมี “ทักษะการคิดเชิงคำนวณ”หรือต่างประเทศเรียกว่า (Computational Thinking)

เป็นการสอนให้ลูกของคุณ ได้มีการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นได้วิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์โดยสามารถใช้จินตนาการมองปัญหาด้วยความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งจะทำให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและมีลำดับวิธีคิด

วิชาใหม่ “วิทยาการคำนวณ” นี้จะเริ่มการเรียนการสอน ในปีการศึกษาแรกของปี 2561โดยเริ่มที่ชั้นเรียนแรกของแต่ละช่วงชั้นก่อน ได้แก่

กล่าวโดยสรุปเเล้วการฝึก Coding (โค้ดดิ้ง) สำหรับวิทยาการคำนวณ คือสอนให้คิดเป็นใช้เป็นและรู้เท่าทันเทคโนโลยี เมื่อได้ไฟเขียวจากรัฐบาลวิชาวิทยาการคำนวณ จึงจะเริ่มต้น ถูกนำมาใช้เป็นวิชาในการเรียนการสอนของเด็กๆ

ชั้นประถมตอนต้น จะเน้นเรียนทางการแก้ไขปัญหาอย่างง่าย โดยใช้สื่อการเรียนรู้ ประเภทต่างๆ เข้ามาช่วยสอน เช่น แบบฝึกหัด การ์ดคำสั่งบอร์ดเกม ภาพวาด หรือสัญลักษณ์ เป็นต้น

ชั้นประถมตอนปลาย จะเน้นการเรียนการสอนในการออกแบบอัลกอริทึม และ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ผ่าน scratch เป็นการนำซอฟต์แวร์ หรือสื่อการเรียนการสอนเรียนรู้วิธีการค้นหาข้อมูล จากอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม

ชั้นมัธยมตอนต้น จะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพทอน เพื่อเป็นการฝึกแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน

ชั้นมัธยมตอนปลาย จะเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ต่อยอดภาษาไพทอน เพื่อนำไปใช้ในกับโครงานวิชาอื่นๆ อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อค้นสิ่งที่ตัวเองชอบหาตัวเองให้เจอ

 

หากชอบเขียนโปรเเกรม เเละตอบคำถามของตัวเองว่าอยากเป็นโปรเเกรมเมอร์ก็สามารถเลือกเข้ามหาลัยตามคณะที่ตัวเองต้องการได้เพื่อให้เด็กสามารถทำในสิ่งที่ต้องการและสอดคล้องกับยุค 21 century skills

✨บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง